AKP'li belediyelerin denetim raporlarından neler çıktı?

Sayıştay'ın AKP’li Beykoz, Zeytinburnu ve Başakşehir belediyelerine ilişkin 2018 yılı denetim raporlarında, genel olarak ihalelerde rekabetin engellendiği, ilçe belediyesi mülkiyetindeki bazı taşınmazların kamu yararı bulunmayan vakıflara hibe edildiği ve mevzuata aykırı atamalar gibi tespitler yer aldı.

AKP'li belediyelerin denetim raporlarından neler çıktı?

Sayıştay Başkanlığı, AKP’li Beykoz, Zeytinburnu ve Başakşehir belediyelerine ilişkin 2018 yılı denetim raporlarını tamamladı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul Beykoz Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan “Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi-Araç Kiralama İle Şoför – Operatör Çalıştırma Hizmet Alımı İşi”ne ait idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinde ihaleye katılımda rekabeti engelleyici maddeler yer aldı. İhaleye katılanlardan araçların kendi malı olması istendi. Raporda ihale dokümanı alan firma sayısının 5, ihaleye teklif veren firma sayısının ise 2 olduğuna dikkat çekilerek “bu bilgiler ışığında ihale dokümanını indiren istekli olabileceklerin yüzde 60’ının ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır” denildi. Ayrıca raporda kamu yararı bulunmayan bir vakfa, 2018 yılı içerisinde kendi faaliyetlerini yürütmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için bazı taşınırların belediye tarafından hibe edildiği tespit edildi.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporun’da da bir dizi usulsüzlük sıralandı. Raporda “Bazı Bakım ve Onarım İşlerinde” proje hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı ifade edildi. Yapım işlerinde proje olmadan ihaleye çıkılamayacağı anımsatılan raporda “ihtiyaçların ihale öncesinde araştırılarak gerçekçi bir ihtiyaç listesinin hazırlanmadığı” belirtilerek “Örneğin kamu binalarının bakım ve onarımı için çıkılan birim fiyat teklif usulü bir ihalede belirtilen 96 adet iş kaleminden 45 adedinin hiç yapılmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Raporda Zeytinburnu Belediyesi’nin bütçe içi işletmesi olan Zeytinburnu Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis İşletmesi’ne ilişkin mal ve hizmet alımlarının aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları olmasına rağmen kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile yapıldığı tespit edildi. Ayrıca belediyede ilgili bakanlık izni olmadan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atama yapıldığı anlatılan raporda bir süre sonra da bu kişilerin memuriyet kadrolarına geçirildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu anlatıldı. Raporda belediyenin mülkiyetindeki bazı taşınmazları dernek ve vakıflara mevzuata aykırı olarak tahsis ettiğine de değinildi.

İstanbul Başakşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ise belediye sınırları içindeki bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulundukları anlatıldı. Ayrıca raporda ilçe belediyesinin özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden mühendis kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı bulundu. Buna göre belediye bir personelinin ilk atamasını özel kalem müdürlüğüne yaptı ve daha sonra mevzuatta mühendis kadrosuna atanabilmek için gerekli olan “unvan değişikliği sınavında başarılı olmak” şartını sağlamadığı halde mühendis kadrosuna atadı. Raporda mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ilgili atamanın mevzuatın emrettiği şekilde düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.